M.U.S. – Malmö Upcycling Service

Avfall som resurs

Det är ett känt faktum att sättet som vi producerar och konsumerar varor på idag är ohållbart i det långa loppet. M.U.S. vill ändra synen på spillmaterial genom att omdefiniera det till en resurs snarare än ett oönskat avfall. De arbetar för att etablera kanaler där detta material kan sättas i omlopp i den lokala tillverkningen igen, så kallad cirkulär ekonomi. Detta är fördelaktigt både ekonomiskt och miljömässigt.

M.U.S. vill visa på att det finns alternativa sätt att tillverka och konsumera genom att skapa konkreta exempel.

Under sommaren kommer ett gediget arbete att genomföras initialt med besök hos tillverkare för att hitta nya avfallsmaterial att arbeta med. Dessa tas sedan vidare i en rad experiment och prototypmakande för att skapa nya produkter. Detta resultat presenteras i utställningen, Avfall som Resurs. En utställning kring de processer och experiment som materialet har genomgått för att skapa de nya produkterna.

Malmö Upcycling Service består av industridesignerna Anna Gudmundsdottir, Britt Jönsson och Emilia Borgvall. Samarbetet syftar till att tänka om designprocesser, demokratisera produktionsmetoder och ifrågasätta designerns roll i värdekedjan av produktion.

Mer info: www.malmoupcyclingservice.com