Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. 

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration, för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande inom arkitektur, design och konsthantverk. Ett tillgängligt centrum för en bred allmänhet men också för den specifikt ämnesintresserade och branschanknutne.

Verksamheten profileras genom magasinhusets tre publika våningsplan. Huset fungerar både som en arkitektur- och designscen för fördjupande och reflekterande utställningar, blandat med mindre och kortare nedslag i vad som händer just nu inom fältet vi verkar inom. Huset fungerar även som ett socialt rum för workshops, föreläsningar eller offentliga samtal.

Form/Design Center verkar även i olika utvecklingsprojekt och samverkar med många andra kulturinstitutioner och kunskapsplattformar kring branschsatsningar, kunskapsseminarier och eget skapande.

Form/Design Centers övergripande mål är att vara en än mer aktiv del av en nationell politik inom det samlade ämnesområdet – form, arkitektur och design. Att, med bas i dagens verksamhet, verka för att området ska bidra till en god livsmiljö och göra nytta för den enskilda individen och för en hållbar samhällsutveckling. Men också att vara en plats för kunskap för många, en plats som ska skapa starka upplevelser och locka till kreativitet men också förmedla kunskaper och främja kritisk dialog.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.

Läs om regeringens satsning på Form/Design Center »

VÅRA FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Kommunicera och visualisera livsmiljöns former

Vi vill spana, analysera och föra ett samtal om den komplexa livsmiljö som skapats och som fortsätter att skapas av oss människor.

Vara formens banérförare

Vi vill i debatten framhålla designens och arkitekturens betydelse för människans livsmiljö och för en långsiktigt hållbar utveckling.

Stärka näringslivets innovationskraft och konkurrensförmåga

Vi vill underlätta samverkan för att utveckla hållbara byggnader, stadsmiljöer, föremål, arbetsmetoder, tjänster och sätt att kommunicera i formfrågor.

Inspirera och slå broar över sociala, ekonomiska och geografiska klyftor

Vi vill sprida tankar om den formade livsmiljön och en genomtänkt design och öppna för dialog och delaktighet.

 


Läs mer om Form/Design Center i vår verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelse 2019

Hantering av personuppgifter, GDPR:
Form/Design Centers Integritetspolicy