Define/Refine

Utställningen Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism för att diskutera lokal arkitektur i en global värld.

Målet med utställningen Define/Refine är att skapa en diskussion om arkitekturens roll för en regions identitet. Vad är en arkitektur som växer lokalt ur sin naturliga och kulturella kontext? Hur kan den vara förankrad och ändå varierad och sökande, respektera historik och kontext och samtidigt vara utgångspunkt för innovation samt i sin gestaltning vara ett uttryck för sin samtid? Fem team har valts ut för att ta sig an ämnet efter ett Open Call och kommer presenteras inom kort.

Utställningen tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism. Det är användbart för att diskutera en regionalt förankrad innovativ arkitektur. Regionalism innebär att man studerar och lär av sin specifika kontext, både den naturliga och den kulturella. Att ha ett kritiskt förhållningssätt i regionalismen betyder att undvika ytlig kopiering och sentimentalitet för att istället söka en unik, framåtblickande och modern arkitektur; med känsla för plats.

Parallellt med utvecklingen mot en global världsordning och av en modernistisk internationell och ofta platslös arkitektur har det sedan mer än ett århundrade pågått rörelser inom teori och praktik som önskat förankra en arkitektur i sin regionala natur- och kulturkontext. Arkitekter och teoretiker såsom Ian McHarg, Liane Lefaivre + Alexander Tzonis, Kenneth Frampton och Susannah Hagan har erbjudit tanken att en regionalt förankrad arkitektur kan härbärgera både en plats historik, natur och kultur och samtidigt vara nyskapande. Arkitekten kan utifrån ett kritiskt förhållningssätt gestalta en samtidsarkitektur som är modern och unik; lokalt förankrad och samtidigt inkluderande mot ett globalt sammanhang. Denna arkitektur kan ofta även driva en hållbarhetsagenda då den svarar mot en plats klimatförutsättningar, materialproduktion, sociala liv eller annat.

Arkitekten såväl som konstnären har, utifrån respekt för och kunskap om sin region, ett ansvar och en frihet att tolka, och bidra till förädlingen av, en regions särdrag och identitet. Genom Kritisk Regionalism som förhållningssätt kan arkitektur skapas i en pågående förhandling om vad som definierar en plats, en förhandling mellan estetik, kultur och mänskligt liv, natur och hållbarhet och identitet – mellan historia, nutid och framtid.

Deltagande team:

Fem team har valts ut att delta i utställningen Define/Refine och kommer på olika sätt diskutera och relatera till temat Kritisk Regionalism i södra Sverige.

SKÅNEARKITEKTUR – LERA, TEGEL, STEN OCH KALK

Kerstin Barup – arkitekt, Carmen Izquierdo  arkitekt, Mariano Tellechea  arkitekt (ej på bild),  och Mats Edström  arkitekt (ej på bild).

 

100 FORMER/100 BERÄTTELSER. OM DET PLATSSPECIFIKA I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Carolina Pérez Rabelo – arkitekt, Rebecka Engvall – arkitekt, Johanna Bratel – landskapsarkitekt och Karin Andersson – landskapsarkitekt (ej på bild).

 

FRAMTIDENS BOENDE ÄR I BYN: SCENARIO KRING UTVECKLING AV SMÅLÄNDSKA BYAR


Kirsi Jarnerö – forskare och processledare, Eva Haraldsson – arkitekt och Kristina Bornholm – arkitekt.

 

SCANIA – THE GLOCAL COMMUNITY. FROM AGRICULTURE TO MULTICULTURE


Gustav Magnusson
– fysisk planerare, Jonas Nordgren  arkitekt, Erik Giudice – arkitekt (ej på bild) och Lia Ghilardi – kulturplanerare (ej på bild).

 

SKÅNSK LERA. MATERIAL, ARKITEKTUR OCH HANTVERK


Gunilla Svensson
 arkitekt, Pernilla Norrman – keramiker.

 

 


Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation för alla arkitekter i Sverige. De organiserar omkring 90 procent av den totala arkitektkåren (13 700 medlemmar i november 2019) och är därigenom en stark röst för professionen. Sveriges Arkitekter jobbar för att förbättra  medlemmarnas villkor och för att arkitekturen ska ta större plats i samhället.

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center syftar till att göra Sveriges Arkitekter synligare i södra Sverige samt att öka medlemsnyttan. Förbundet vill också stärka den regionala nod som Form/Design Center utgör. Filialen ordnar utställningar, seminarier och medlemsrådgivning i Form/Design Centers lokaler. Verksamhetsledare och kontaktperson är arkitekt RIBA II SAR/MSA Gunilla Kronvall.