Sharing economy

Från och med 2016 har Form/Design Center ett utökat uppdrag att vara en kunskapshub gällande delningsekonomi. Delning som inte bara handlar om delning av varor och tjänster utan även kunskap. Innovations- och designprocesser. Under 2017 genomförs seminarier m.m. som också kommer att beröra cirkulär ekonomi.

Satsningarna som kommer att utvecklas under 2017 görs i samarbete med Miljöförvaltningen i Malmö stad.

TEMA DELNING
En viktig framgångsfaktor för att nå en hållbar utveckling är att olika sektorer i samhället engagera sig och arbetar mot samma mål. Genom detta samverkansprojekt vill Form/Design Center tillsammans med Miljöförvaltningen i Malmö stad, Skanska och Sparbanken Syd visa på hur vi tillsammans kan ta gemensamma initiativ mot en hållbar framtid. Som en första del i detta samarbete arrangeras under hösten en serie föreläsning.

Delningsekonomi är inget nytt fenomen men den digitala utvecklingen har möjliggjort för fler än någonsin att nyttja befintliga resurser mer effektivt genom att göra dem tillgängliga för delning. Delande av resurser gör det möjligt att skala upp verksamheter utan större kapitalbehov, fungerar självreglerande genom användarna som garanterar kvalitet och den innebär en resursoptimering av tjänster och kapital. Delningsekonomi är i grunden en förtroendeekonomi där tillgångarna är tillit och tid och den har potential att generera både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, helt i linje med målen för Agenda 2030.

– Miljöförvaltningen I Malmö stads uppdrag är att leda och samordna stadens miljöarbete ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

– Som ett ledande bygg- och projektutvecklingsbolaget inom hållbar samhällsutveckling vill Skanska utforska hur delande kan vara en del i utvecklingen av bättre bostäder, arbetsplatser, skolor och andra samhällsfunktioner.

– Sparbanken Syd är en självständig sparbank som verkar för en hållbar samhällsutveckling genom att sprida kunskap samt främja sparande och hushållning av resurser.