I utställningen LEK! får du se hur barns plats för lek förändrats över tid och påverkats av samhällsutvecklingen. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till lek. Fysisk plats och utrymme för stadens yngre invånare minskar, ändå lever 85 procent av Sveriges barn i städer.

År 2020 blev barnkonventionen en del av svensk lagstiftning. I den kan man läsa att barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör dem samt att de har rätt till lek, fritid och kultur. Det står också att vuxnas agerande pekas ut som det största hindret för barns fria lek.

Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas, men i dagens moderna städer blir platserna och utrymmet för dem allt mindre. Detta beror främst på grund av förtätning och ökade markpriser. Samtidigt ökar barns behov av fri lek utomhus. Förutom mer rörelse och bättre hälsa är även leken i sig helt avgörande för deras utveckling.