Sustainordic

SUSTAINORDIC är en plattform och ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv, i enlighet med FN:s globala mål 12 i Agenda 2030.

Fokus för plattformen är att samla in och sprida goda nordiska exempel på hållbar produktion och konsumtion internationellt, samt att stimulera till utveckling av nationella policies inom området.

Projektet tar utgångspunkt i ett gemensamt manifest som tagits fram för att inspirera till hållbara konsumtions- och produktionsmönster, med tolv underliggande delmål. Delmålen kopplas till pågående nordiska projekt med uttalade hållbarhetsambitioner inom gestaltad livsmiljö. Projektets främsta målgrupper är beslutfattare, politiker och akademi.

 

Läs manifestet (på engelska) här

Nätverket bildades 2015 när ett antal nordiska organisationer inom arkitektur-, stadsutvecklings- och designområdet beslöt sig för att stärka sin samverkan över gränserna genom ett formaliserat partnerskap, där visioner och mål för samverkan gemensamt sattes upp. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och går i enlighet med deras vision om att sprida det nordiska perspektivet internationellt.

Medverkande parter är ArkDes och Form/Design Center i Sverige, Design Forum Finland, DOGA i Norge, Dansk Design Center samt Iceland Design Centre. Initiativtagare och projektägare till SUSTAINORDIC är ArkDes och Form/Design Center. ArkDes är projektets förvaltningsorgan.

Samarbetspartners